การจ่ายทุนการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
 
ประเภททุนเรียนดี
 
 
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาคลองจั่น
 
เอกสารเพิ่มเติมการกู้สามัญทุกประเภทและการกู้พิเศษ
    สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ หรือโครงการพิเศษต่างๆต้องยื่น หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
ชำระหนี้ของสหกรณ์ฯด้วยทุกครั้ง (Downloadเอกสาร )
 
การยื่นเงินกู้และการมอบอำนาจรับเงินแทน
   1. การยื่นกู้สามัญทุกประเภทผู้กู้ต้องมายื่นด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ ต้องให้หน่วยงานออกหนังสือนำส่งมายังสหกรณ์ด้วย
   2. การมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญทุกประเภท,เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ทุนเรือนหุ้น (กู้ด่วน) กรณีผู้กู้ไม่สามารถรับ
      ด้วยตนเองได้ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
 
การรับรองสลิปเงินเดือน
  1. การยื่นกู้เงินทุกประเภทต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินของทุกหน่วยงานต้นสังกัด รับรองสลิปเงินเดือนจริงทุกราย       เพื่อประกอบการยื่นกู้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น เพื่อป้องกันการทุจริตปลอมแปลงสลิปเงินเดือน
  2. ในกรณีที่ไม่ได้นำสลิปเงินเดือนฉบับจริงมาไม่อนุญาตให้นำส่งสลิปเงินเดือนทางโทรสาร มาประกอบการ
      พิจารณายื่นกู้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ เว้นแต่ หากนำสำเนาสลิปเงินเดือนมาต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็น
      ผู้รับรองสำเนาจริงๆ โดยไม่มีการถ่ายรับรองสำเนาในสลิปเงินเดือน หรือทางโทรสารแต่อย่างใด
  3. สมาชิกที่นำสลิปเงินเดือนมาแก้ไขข้อมูลกับสหกรณ์ฯ ต้องใช้สลิปเงินเดือนฉบับจริงทุกกรณี
 
การเตรียมเอกสำหรับยื่นกู้
   สมาชิกที่ยื่นกู้กับทางสหกรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สหกรณ์ฯจะติดต่อแจ้งให้ทราบเพื่อส่งเอกสาร
 เพิ่มเติมหากเอกสารยังไม่ครบถ้วนสหกรณ์จะยังไม่นำมาพิจารณาให้กู้
 
สมาชิกสมทบ
   มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีมติให้สมาชิกสมทบสามารถสะสมหุ้นจากเดิมสูงสุด 100,000 บาทเป็น
 200,000 บาท
    มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 มีมติให้ผู้พิพากษาสมทบของศาลยุติธรรม หรือผู้ประนีประนอม
 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถสมัครสมาชิกของสหกรณ์ฯได้
 
 
  - โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ
  - โครงการดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี
  - การถอนเงินฝากสหกรณ์
  - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (รองผู้จัดการ)
 
 
 
1 ธันาวคม 2557
9 ธันาวคม 2557