ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระ โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม

SMITH & WESSON BODYGUARD 38
ราคา 37,000 บาท
ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 1,707.25 บาท
(เงินต้น 1,550 ดอกเบี้ย 157.25)

SMITH & WESSON M 60
ราคา 39,900 บาท
ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 1869.50 บาท
(เงินต้น 1,700 ดอกเบี้ย 169.50)

RUGER LCP
ราคา 30,000 บาท
ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 1,377.50 บาท
(เงินต้น 1,250 ดอกเบี้ย 127.50)

GLOCK 26 GEN 4
ราคา 39,800 บาท
ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 1,869.25 บาท
(เงินต้น 1,700 ดอกเบี้ย 169.25)

GLOCK 19 GEN 4
ราคา 39,800 บาท
ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 1,869.25 บาท
(เงินต้น 1,700 ดอกเบี้ย 169.25)

GLOCK 17 GEN 4
ราคา 39,800 บาท
ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 1,869.25 บาท
(เงินต้น 1,700 ดอกเบี้ย 169.25)

 
 
 

ขอความอนุเคราะห์คำนวณยอดเงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับก่อนยื่นกู้สหกรณ

 
การจ่ายทุนการศึกษา ประจำปี 2557
 
 
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
 
ประเภททุนเรียนดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาคลองจั่น
 
เอกสารเพิ่มเติมการกู้สามัญทุกประเภทและการกู้พิเศษ
    สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ หรือโครงการพิเศษต่างๆต้องยื่น หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
ชำระหนี้ของสหกรณ์ฯด้วยทุกครั้ง (Downloadเอกสาร )
 
การยื่นเงินกู้และการมอบอำนาจรับเงินแทน
   1. การยื่นกู้สามัญทุกประเภทผู้กู้ต้องมายื่นด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ ต้องให้หน่วยงานออกหนังสือนำส่งมายังสหกรณ์ด้วย
   2. การมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญทุกประเภท,เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ทุนเรือนหุ้น (กู้ด่วน) กรณีผู้กู้ไม่สามารถรับ
      ด้วยตนเองได้ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
 
การเตรียมเอกสำหรับยื่นกู้
   สมาชิกที่ยื่นกู้กับทางสหกรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สหกรณ์ฯจะติดต่อแจ้งให้ทราบเพื่อส่งเอกสาร
 เพิ่มเติมหากเอกสารยังไม่ครบถ้วนสหกรณ์จะยังไม่นำมาพิจารณาให้กู้
 
สมาชิกสมทบ
   มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีมติให้สมาชิกสมทบสามารถสะสมหุ้นจากเดิมสูงสุด 100,000 บาทเป็น
 200,000 บาท
    มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 มีมติให้ผู้พิพากษาสมทบของศาลยุติธรรม หรือผู้ประนีประนอม
 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถสมัครสมาชิกของสหกรณ์ฯได้
 
 
  - โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ
  - การถอนเงินฝากสหกรณ์
 
 
 
7 พฤษภาคม 2558
15 พฤษภาคม 2558