ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2559
 
 
 

 
สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถรับข่าวสารของสหกรณ์ฯ ผ่าน offcial line accout และ facebook fanpage ของสหกรณ์ฯ
- เพิ่มเพื่อน offcial line accout ผ่าน QR CODE หรือ add id @sgk5676j
- เพิ่ม facebook fanpage พิมพ์ค้นหาใน facebook ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด (Jus_COOP)"
 
 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาโครงการดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่สมาชิกที่ปฎิบัติงานใน 3 จังหวัดฯ
ประกาศ เรื่อง การถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ
 
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนเรียนดีประจำปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความอนุเคราะห์คำนวณยอดเงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับก่อนยื่นกู้สหกรณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาคลองจั่น
 
เอกสารเพิ่มเติมการกู้สามัญทุกประเภทและการกู้พิเศษ
    สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ หรือโครงการพิเศษต่างๆต้องยื่น หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
ชำระหนี้ของสหกรณ์ฯด้วยทุกครั้ง (Downloadเอกสาร )
 
การยื่นเงินกู้และการมอบอำนาจรับเงินแทน
   1. การยื่นกู้สามัญทุกประเภทผู้กู้ต้องมายื่นด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ ต้องให้หน่วยงานออกหนังสือนำส่งมายังสหกรณ์ด้วย
   2. การมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญทุกประเภท,เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ทุนเรือนหุ้น (กู้ด่วน) กรณีผู้กู้ไม่สามารถรับ
      ด้วยตนเองได้ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
 
การเตรียมเอกสำหรับยื่นกู้
   สมาชิกที่ยื่นกู้กับทางสหกรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สหกรณ์ฯจะติดต่อแจ้งให้ทราบเพื่อส่งเอกสาร
 เพิ่มเติมหากเอกสารยังไม่ครบถ้วนสหกรณ์จะยังไม่นำมาพิจารณาให้กู้
 
สมาชิกสมทบ
   มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีมติให้สมาชิกสมทบสามารถสะสมหุ้นจากเดิมสูงสุด 100,000 บาทเป็น
 200,000 บาท
    มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 มีมติให้ผู้พิพากษาสมทบของศาลยุติธรรม หรือผู้ประนีประนอม
 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถสมัครสมาชิกของสหกรณ์ฯได้
 
 
  - โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ
  - การถอนเงินฝากสหกรณ์
 
 
8. อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีสิ่งปลูกสร้าง
 
5 กุมภาพันธ์ 59
11 กุมภาพันธ์ 59